Vedení účetnictví:

 • zpracování prvotních účetních dokladů dodaných klientem (faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady jako zápočty pohledávek a závazků, splátkové kalendáře, cestovní příkazy), a to jak v české měně, tak i v měnách cizích

 • vystavování daňových dokladů i faktur na základě dodaných podkladů od klienta

 • kontrola účetních dokladů po formální stránce

 • zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti měsíčně či čtvrtletně dle obdržených dokladů klienta

 • u klientů neplátců DPH – sledování obratu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dle zákona o DPH kvůli povinné registraci jako plátci DPH.

 • evidence majetku – hmotného, nehmotného, drobného – vedení karet tohoto majektu a odpisů dle platných daňových zákonů

 • měsíční výkazy hospodaření dle požadavků klienta, sledování saldokont odběratelů a dodavatelů, analýza těchto saldokont dle splatnosti či nebo jednotlivých firem, podle měn atd.

 • evidence záloh a proforma faktur

 • vedení skladové evidence

 • inventarizace účtů

 • zpracování účetní závěrky – obsahuje sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy , přiznání k dani právnických osob či fyzických osob, přílohy k účetní závěrce, možnost též v jazyce anglickém či německém

 • zpracování podkladů a daňových přiznání dle jednotlivých druhů daní – daň z příjmů právnických osob

 • daň z přidané hodnoty

 • silniční daň

 • daň z nemovitosti

 • daň z nabytí nemovitých věcí


Přiznání k DPH:

 • přiznání k DPH měsíční či čtvrtletní

 • přenesená daňová povinnost

 • kontrolní hlášení od 1.1.2016

 • souhrnné hlášení se podává s daňovým přiznáním v případě, že plátce uskuteční dodání zboží či služeb do jiné členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě

 • následné souhrnné hlášení

 • opravná či dodatečná přiznání k DPH


Základní služby
od 2000,- Kč
měsíčně
 • do 800 položek za rok
 • poradenství účetní
 • ekonomické poradenství

Rozšířené služby
od 4000,- Kč
měsíčně
 • do 2000 položek za rok
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství

Kompletní služby
od 5000,- Kč
měsíčně
 • do 3200 položek za rok
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství