Vedení účetnictví včetně poradenství

Prověřená plzeňská účetní kancelář poskytuje profesionální účetní služby právnickým a fyzickým osobám včetně účetního poradenství. Našich odborných znalostí ve světě účetnictví mohou využít nejen právnické a fyzické osoby z Plzeňského kraje, ale díky moderním technologiím poskytujeme online účetnictví i firmám z ostatních regionů.

Účetnictví přenechejte profesionálům

Přeneste veškeré starosti spojené s vedením účetnictví, mzdovou a personální agendou, daňovou evidencí i daňovým přiznáním, včetně zajištění veškerých administrativních úkonů, ekonomickým odborníkům, na které se můžete obrátit i v případě potřeby rekonstrukce účetnictví.

Účetní servis na míru

Všem klientům se snažíme zajistit optimální účetní servis na míru s podáním informací o výsledcích hospodaření, stavu závazků a pohledávek, oznámením termínu pro odvodové a oznamovací povinnosti.

Komplexní správa účetnictví

 • zpracování prvotních účetních dokladů dodaných klientem (faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady jako zápočty pohledávek a závazků, splátkové kalendáře, cestovní příkazy), a to jak v české měně, tak i v měnách cizích
 • vystavování daňových dokladů i faktur na základě dodaných podkladů od klienta
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce
 • zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti měsíčně či čtvrtletně dle obdržených dokladů klienta
 • u klientů neplátců DPH – sledování obratu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dle zákona o DPH kvůli povinné registraci jako plátci DPH.
 • evidence majetku – hmotného, nehmotného, drobného – vedení karet tohoto majetku a odpisů dle platných daňových zákonů
 • měsíční výkazy hospodaření dle požadavků klienta, sledování saldokont odběratelů a dodavatelů, analýza těchto saldokont dle splatnosti či nebo jednotlivých firem, podle měn atd.
 • evidence záloh a proforma faktur
 • vedení skladové evidence
 • inventarizace účtů
 • zpracování účetní závěrky – obsahuje sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy , přiznání k dani právnických osob či fyzických osob, přílohy k účetní závěrce, možnost též v jazyce anglickém či německém
 • zpracování podkladů a daňových přiznání dle jednotlivých druhů daní – daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti
 • daň z nabytí nemovitých věcí

Přiznání k DPH

 • přiznání k DPH měsíční či čtvrtletní
 • přenesená daňová povinnost
 • kontrolní hlášení od 1.1.2016
 • souhrnné hlášení se podává s daňovým přiznáním v případě, že plátce uskuteční dodání zboží či služeb do jiné členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě
 • Následné souhrnné hlášení
 • Opravná či dodatečná přiznání k DPH

Základní služby
od 2000,- Kč
měsíčně
 • do 800 položek za rok
 • poradenství účetní
 • ekonomické poradenství

Rozšířené služby
od 4000,- Kč
měsíčně
 • do 2000 položek za rok
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství

Kompletní služby
od 5000,- Kč
měsíčně
 • do 3200 položek za rok
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství